Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő

Név: PROFICIO-MED Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Bambusz utca 13.

Levelezési cím, panaszkezelés: 6000 Kecskemét, Bambusz utca 13.

E-mail: drbodonhelyi@gmail.com

Telefonszám: +36308530661

Weboldal: www.drbodonhelyi.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: Jampolo Kft.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Matkói út 16.

E-mail cím: jampolo@jampolo.com

Telefonszám:

A PROFICIO-MED Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Bambusz utca 13., Cg.: 03-09-116894, a továbbiakban: Proficio-Med Kft.) tevékenysége során az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeli a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyek (a továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatait.

I. A tevékenység folytatása

1) Jogszabályi háttér

A Proficio-Med Kft. mint adatkezelő, a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek(Általános adatvédelmi rendelet  „GDPR”), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.

2) A tevékenység gyakorlásának szabályai, az adatkezelés jogalapja

II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja

1) Egészségügyi ellátással összefüggő adatok

 1. a) név, születési név
 2. b) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek, (lakhely, tartózkodási hely);
 3. c) TAJ szám
 4. d) születési dátum
 5. e) érintett neme;
 6. f) adószám;
 7. g) telefonszám(ok);
 8. h) e-mail cím;
 9. i) egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok

2) Az adatkezelés célja

 1. a) Érintett azonosítása, nyilvántartása, kapcsolattartás;
 2. b) Egészségügyi ellátás

III. A személyes adatok kezelésének ideje

A Proficio-Med Kft. az adatokat az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szabályozott időtartamban (az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételtannak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül).

IV. A személyes adatok tárolásának módja

A Proficio-Med Kft. az adatokat keletkezésük módjának megfelelően írásban, vagy a dokumentumról készített elektronikus másolat formájában, illetve elektronikus formában tárolja.

V. A személyes adat továbbításának esetei

NEAK, EESZT, Erodium Orvosi Betegirányító Rendszer,  Laborszolgáltatók

A Proficio-Med Kft. könyvelését külső könyvelő cég végzi. A könyvelő cég felé személyes adatok továbbítása történik. A Proficio-Med Kft. az Érintett személyes adatai közül kizárólag a számlán kötelezően feltüntetendő adatokat (név, cím, adószám) továbbítja könyvelője felé. A könyvelő cég saját tevékenységén belül szintén felelősséggel tartozik a személyes adatok kezelése során a jogszabályokban meghatározott szabályok betartásáért.

Proficio-Med Kft. fenntartja a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse

VI. Az érintett jogai

 • A GDPR 12-23. cikkei alapján az alábbiakban felsorolt jogaival élhet:
 1. a) Tájékoztatáshoz való jog
 2. b) Az érintett hozzáféréshez való joga
 3. c) Helyesbítés joga
 4. d) Törléshez való jog
 5. e) Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. f) Adathordozáshoz való jog
 7. g) Tiltakozás joga
 8. h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 • Egészségügyi adatoknál hozzáférést, helyesbítést, törlést nem kérhet a jogszabályban kötelezően meghatározott tárolási időn belül.

Mi az egészségügyi adat? Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybevett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett.

Az Érintett kérelmének a Proficio-Med Kft. a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül írásban eleget tesz.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

Kecskemét, 2018. augusztus 1.

 

Minden jog fenntartva © www.bodonhelyi.hu